ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم (ابهام‌زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبداللّه محمد بن ابراهیم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌متویه ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم اصفهانی، از محدّثان قرن چهارم هجری در اصفهان
ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم قرشی ملنجی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوعبدالله ابن‌عباد محمد بن ابراهیم‌ نفزی‌ حمیری‌ رندی، فقیه ، خطیب و از مشاهیر صوفیه اندلس‌
ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم طباطبایی، بنیانگذار خاندان آل طباطبای کوفه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار