ابوحذیفه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحذیفه ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوحذیفه هشیم بن عتبه قرشی، ابوحذیفه، اسحاق بن بشر بن محمد بن عبدالله بن سالم بخاری (د ۱۲ رجب ۲۰۶ق/۱۱دسامبر ۸۲۱م)، راوی تاریخ و قصص
ابوحذیفه مخزومی، از سران قریش در روزگار جاهلی و اثرگذار در برخی رویدادهای مکه
ابوحذیفه اسحاق بن بشر بخاری، ابوحذیفه، اسحاق بن بشر بن محمد بن عبدالله بن سالم بخاری (د ۱۲ رجب ۲۰۶ق/۱۱دسامبر ۸۲۱م)، راوی تاریخ و قصص


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار