ابوحامد صدرالدین محمد ترکه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحامد صدرالدّین محمّد ترکه اصفهانی، از حکما و متکلّمین قرن هشتم هجری و نویسنده کتاب «قواعد التّوحید» است که نواده مشهور وی، صاین الدّین، در مقدمه شرحی که بر این کتاب نوشته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خواجه رشیدالدّین فضل اللّه مکاتباتی با او داشته که در منشآت رشیدالدّین مضبوط است، و بر مقام علمی و نفوذ و اعتبار صاحب عنوان دلالت می‌کند. خواجه رشیدالدّین فضل اللّه، وزیر سلطان غازان خان مؤلّف تاریخ غازانی یا تاریخ رشیدی هم چنین در آن کتاب می‌نویسد: «در کتابخانه‌اش دو هزار جلد قرآن دارد که چهارصد جلد آن مذهّب و به خطّ یاقوت مستعصمی است، و شش قرآن به خطّ احمد سهروردی، و بیست قرآن به خطّ ابن مقله، و شصت هزار جلد کتاب دیگر که از ایران و روم و توران و مصر و شام و عدن جمع آوری نموده است، و تمام این کتب، وقف بر رشیدیّه است».

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از او است:
۱. الاعتماد الکبیر؛
۲. حکمت الرّشیدیّه، به نام خواجه رشیدالدّین فضل اللّه؛
۲. حکمت المنیعه؛
۳. قواعد التّوحید؛
۴. رساله در وجود مطلق.
[۱] دانشمندان و سخن سرایان همدان، ج۱، ص۲۰۷.
[۳] مجلّه مهر، سال ۸، شماره ۲، اردیبهشت ۱۳۳۱.
[۴] تاریخ نظم و نثر، ص۴۴۷.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانشمندان و سخن سرایان همدان، ج۱، ص۲۰۷.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۵، ص۱۰۸.    
۳. مجلّه مهر، سال ۸، شماره ۲، اردیبهشت ۱۳۳۱.
۴. تاریخ نظم و نثر، ص۴۴۷.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۶۲.    


جعبه ابزار