ابوبشر (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو بشر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوبشر دولایی، محدث و مورخ ایرانی
ابوبشر عمی، محدث و مورخ امامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار