ابوبشر (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو بشر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:


ابوبشر ابراهیم بن ناصح فورویه اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌شاذویه ابوبشر حسن بن عطاء اصفهانی، از شیعیان و محدثان اصفهان
ابوبشر دولایی، محدث و مورخ ایرانی
ابوبشر عمی، محدث و مورخ امامیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار