ابوالقاسم مسعود بن محمد بن ثابت خجندی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم مسعود خجندی، چهارمین فرزند ابوبکر محمد بن ثابت خجندی و از فقیهان شافعی اصفهان و از رؤسای آنان بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم مسعود بن محمّد بن ثابت خجندی، از رؤسای شافعیان اصفهان، و از فقها و بزرگان آل خجند، و تا سال ۴۹۴ق در قید حیات بوده است. او از دشمنان سرسخت اسماعیلیّه بوده، و دستور داده بود گودال‌هایی حفر کرده، و در آن آتش بیفروزند، و اسماعیلیان را دسته دسته در آتش بیندازند.
[۲] مجلّه یادگار، سال سوم، شهریور ۱۳۲۵ش، شماره اوّل، ص۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۱، ص۴۱۲.    
۲. مجلّه یادگار، سال سوم، شهریور ۱۳۲۵ش، شماره اوّل، ص۱۶.
۳. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، ج۱۷، ص۶۲.    
۴. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۱۰، ص۳۱۳-۳۱۵.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۱.    جعبه ابزار