ابوالقاسم خواجویی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم خواجویی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالقاسم نقاش خواجویی اصفهانی، از هنرمندان نقّاش قرن سیزدهم هجری در اصفهان
ابوالقاسم ادیب خواجویی اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان در اوایل قرن سیزدهم هجری
سیدابوالقاسم بن محمدباقر خواجویی موسوی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن دوازده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار