ابوالقاسم جابر بن محمد اندانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم جابر بن محمد بن ابوبکر‌ اندانی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم جابر بن محمّد بن ابوبکر‌اندانی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری است. در محلّه لنبان اصفهان ساکن بود. از ابوعلی حسن بن احمد حدّاد و ابوشکر حمد بن علی حبال و دیگران حدیث شنیده و ابوسعد سمعانی از او حدیث اخذ نموده است.
اندان یا‌ انداآن از روستاهای ماربین بوده و سپس به سِدِه پیوسته و امروزه جزء محلاّت خمینی شهر محسوب می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۲۶۰.    
۲. سمعانی، عبدالکریم، التحبیر، ج۱، ص۱۵۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۷۳.    جعبه ابزار