ابوالفرج (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو الفرج ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالفرج اصفهانی، شخصیتی متجرّد در علوم مختلف مثل شعر، معانی، اخبار، حدیث، لغت، نحو، سیر و مغازی، طب و نجوم
ابوالفرج ابن جوزی، مشهور به ابن جوزی، مورخ، واعظ، مفسر و فقیه حنبلی
ابوالفرج هبة‌الله خطیب، عالم و مفسر دمشقی قرن سیزدهم و چهاردهم
امین الدوله ابوالفرج بن موفق الدین کرکی‌، پزشک و نویسنده مشهور مسیحی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار