ابوالفرج اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفرج اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، عالم بزرگ و صاحب مقاتل الطالبین
ابوالفرج بن واوا اصفهانی، از شعراء و ادبای اصفهان
ابوالفرج بن یوحنا اصفهانی، از حکماء و فلاسفه قرن پنجم هجری
ابوالفرج بن یونس اصفهانی، از ادباء و دانشمندان اصفهان
ابوالفرج ثابت بن محمد مدینی اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن ششم هجری در اصفهان
ابوالفرج سعید بن ابی‌الرجاء صیرفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار