ابوالفتح عبدالحمید اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفتح عبدالحمید اردستانی اصفهانی، از بزرگان در بلاغت و فصاحت و کیاست بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

فخرالملک ابوالفتح عبدالحمید اردستانی، در بلاغت و فصاحت و کیاست و کفایت و بزرگی، صاحب کمال بوده، مدّتی وزارت سلطان سنجر بن ملکشاه را داشته، و به سعایت خواجه فخرالملک از کار بر کنار، و محبوس شد. سپس به رسالت سلطان بهرام شاه رفته، و منصب ندیمی او را یافته، و تا هنگام مرگ در این شغل بوده است.
[۱] سیف‌الدین عقیلی، حاجی بن نظام، آثار الوزراء، ص۲۳۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیف‌الدین عقیلی، حاجی بن نظام، آثار الوزراء، ص۲۳۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۰۶.    جعبه ابزار