ابوالفتح اسماعیل بن علی طوسی جعفری زینبی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفتح اسماعیل بن علی طوسی جعفری زینبی اصفهانی، از صوفیان قرن پنجم و ششم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفتح اسماعیل بن علیّ بن محمّد بن حمزه بن محمّد بن عبداللّه طوسی جعفری زینبی، از صوفیان قرن پنجم و ششم هجری است. در اصفهان ساکن بوده، و به زهد و تقوی مشهور بوده، و از مشاهیر صوفیّه شهر به شمار می‌رفته است. وی در سال ۵۱۱ق در اصفهان برای ابوسعد سمعانی اجازه نوشته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۱۰۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۷۰.    جعبه ابزار