ابن سیدالناس (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن سیدالناس ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالفتح ابن‌سیدالناس، محدث‌ ، مورخ‌ ، فقیه‌ شافعی‌ ، ادیب‌ و خطاط مصری اندلسى‌ الاصل‌
ابوبکر ابن‌سیدالناس، فقیه‌، محدث‌، مورخ‌ و ادیب‌ اندلسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار