ابن داود (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن داود ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌داود حلی، ابومحمد حسن‌ بن‌ علی‌، ملقب‌ به‌ تقی‌الدین‌، رجالی‌، فقیه‌ و ادیب‌ امامی و از علماى بزرگ شیعه در قرن هفتم هجرى
ابن‌داود قمی، ابوالحسن‌ محمد بن‌ احمد بن‌ داوود ( ذیحجه ۳۶۸/ژوئیه ۹۷۹)، محدث‌ و فقیه‌ شیعی‌رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار