ابن بلخی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن بلخی متوفای پس از ۵۱۰ ق. نام و نشان وی تاکنون ناشناخته مانده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

لسترنج و نیکلسون نوشته‌اند که نویسنده فارسنامه را نخست حمدالله مستوفی «ابن بلخی» خوانده است. حاجی خلیفه نیز شهرت او را به همین صورت نوشته است. ادوارد براون احتمال داده است که وی همان ابو زید احمد بن سهل البلخی، مؤلف صور الاقالیم باشد اما با توجه به زمان زندگی احمد بن سهل (حدود ۲۳۶- ۳۲۲ ق) چنین احتمالی صحیح به نظر نمی آید. ابن بلخی در فارسنامه می‌گوید که اگر چه بلخی نژاد است، اما در فارس تربیت یافته است. پدربزرگ وی در زمان رکن الدوله خمار تگین که از سوی سلطان برکیارق سلجوقی، بر فارس فرمان می‌راند، در حدود ۴۹۲ ق، مستوفی یا حسابدار مالیات فارس بود. ابن بلخی در همین دوران به فارس آمد و با تاریخ و اوضاع طبیعی و اقتصادی و سیاسی این دیار به خوبی آشنا شد. از این رو سلطان ابو شجاع محمد، برادر و جانشین برکیارق، او را به نوشتن فارسنامه فرمان داد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

فارس نامه ابن بلخی (کتاب) .

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار