ابن ابی‌جامع شریف‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جامع شریف‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌جامع شریف‌ بن ‌محمد، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع شریف‌ بن ‌موسی، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار