ابن‌جوزی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌جوزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عبدالرحمن ابن‌جوزی قرشی تیمی بکری بغدادی، مورخ، واعظ، مفسر و فقیه حنبلی
محیی‌الدین یوسف‌ بن‌ عبدالرحمان‌ ابن‌جوزی، فقیه‌، اصولی‌، واعظ و محتسب‌ حنبلی‌ مذهب‌ بغداد و استاذالدار (رئیس‌ تشریفات‌ دربار) آخرین‌ خلیفه عباسی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار