ابریشمذخیره مقاله با فرمت پی دی افابریشم تارهای تنیده شده به وسیله کرم ابریشم میباشد و از آن در باب های طهارت، صلات و حج بحث شده است.


پوشیدن لباس ابریشم

[ویرایش]

پوشیدن لباس ابریشمی خالص یا لباسی که آستر آن ابریشم خالص باشد برای مرد حرام و نماز با آن باطل است. [۱]
در جواز پوشیدن آن برای خنثای مشکل اختلاف است. [۲]

استثناء در پوشیدن ابریشم

[ویرایش]

پوشیدن لباس ابریشم هنگام ضرورت و نیز لباسی که ابریشمی بودن آن مشکوک است برای مرد، جایز و نماز با آن صحیح است. [۳] [۴]

پوشیدن ابریشم در حال جنگ

[ویرایش]

پوشیدن ابریشم در حال جنگ جایز است، لیکن در صحت نماز با آن در صورت امکانِ کندن آن در حال نماز، اختلاف است. [۵]

چیزهای ابریشمی که نماز با آنها صحیح نیست

[ویرایش]

در جواز پوشیدن چیزهای ابریشمی که نماز با آنها به تنهایی صحیح نیست ـ مانند بند شلوار و عرق چین ـ برای مرد در نماز و غیر آن، اختلاف است . [۶] [۷]

پوشیدن لباس احرام ابریشمی

[ویرایش]

لباس احرام مرد نباید از ابریشم خالص باشد. در جواز پوشیدن آن برای زن در حال احرام اختلاف است. [۸]

استعمال ابریشم در کفن میت

[ویرایش]

کفن مرده ـ اعم از مرد، زن و کودک ـ نباید از ابریشم خالص باشد. [۹] [۱۰]

همراه داشتن ابریشم در نماز

[ویرایش]

غیر پوشیدن و همراه داشتن پارچه ابریشمی خالص، مانند دستمال، حتّی در نماز جایز است. [۱۱]

استفاده های دیگر از ابریشم

[ویرایش]

استفاده ‌های دیگر از ابریشم، مانند فرش کردن و نشستن بر آن، تکیه دادن به آن و روانداز قرار دادن آن جایز است. [۱۲]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۸، ص۱۱۴.    
۲. جواهرالکلام ج۸، ص۱۲۲.    
۳. توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
۴. جواهرالکلام ج۸، ص۱۱۵.    
۵. العروة الوثقی، ط.ج، ج۲، ص۳۴۴.    
۶. جواهرالکلام ج۸، ص۱۲۲-۱۲۳.    
۷. توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
۸. جواهرالکلام ج۱۸، ص۲۳۹-۲۴۴.    
۹. العروة الوثقی ج۲، ص۶۶.    
۱۰. مستمسک العروة ج۴، ص۱۵۶-۱۵۷.    
۱۱. توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
۱۲. العروة الوثقی ج۲، ص۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۳۳.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | نماز | واژه شناسی
جعبه‌ابزار