ابراهیم و حج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم علیه‌السّلام از جانب خداوند مأمور آماده‌سازی کعبه برای به جا آوردن مناسک حج شد؛ برخی آیات قرآن اشاره به این موضوع دارد.


آماده‌سازی کعبه

[ویرایش]

ابراهیم علیه‌السّلام، مامور آماده سازی کعبه برای به جا آوردن مناسک حج:
... عهدنا الی ابرهیم واسمـعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعـکفین والرکع السجود.
و اذ بوانا لابرهیم مکان البیت ان لاتشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و القائمین و الرکع السجود؛ واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق.

دعای ابراهیم

[ویرایش]

دعای ابراهیم علیه‌السّلام برای یادگیری مناسک حج:
واذ یرفع ابرهیم القواعد من البیت واسمـعیل ربنا تقبل منا... ؛ ربنا... و ارنا مناسکنا...

مأموریت ابراهیم

[ویرایش]

ابراهیم علیه‌السّلام، مامور دعوت عمومی از مردم برای به جا آوردن مراسم حج:
واذ بوانا لابرهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیـا وطهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود؛ و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۲۵.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۲۶.    
۳. حج/سوره۲۲، آیه۲۷.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۱۲۷.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۱۲۸.    
۶. حج/سوره۲۲، آیه۲۶.    
۷. حج/سوره۲۲، آیه۲۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «ابراهیم و حج».    رده‌های این صفحه : حج | حضرت ابراهیم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار