ابراهیم بن محمد (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن محمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، کرخی نویسنده کتاب مسالك الممالك
ابراهیم بن محمد باجوری، ‌باجُوری (یا بَیْجوری)، ابراهیم بن محمد، عالم و نویسنده شافعی
ابراهیم بن محمد بن ابی‌یحیی، از بزرگان شیعه در قرن ۲ق/۸م
ابراهیم بن محمد بن عیسی میمونی، از علمای قرن یازدهم هجری
ابراهیم بن محمد ثقفی، محدّث، فقیه، مورخ و مؤلف پر‌اثر شیعه امامی نیمه دوم سده سوم هجریرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار