ابداع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابداع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ابداع (صفت فعل خدا)، یکی از صفات فعل الهی به معنای آفرینش آغازین یا مطلق، یا چیزی را بدون نمونه و الگوی پیشین پدید آوردن
ابداع (علوم قرآنی)، کلامی از قرآن با اسلوب‌های فراوان بدیعی
ابداع (فلسفه)، اصطلاحی در فلسفه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار