آیه سجده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۵۸ سوره مریم، یکی از ۴ آیه دارای سجده واجب می باشد.


تعریف

[ویرایش]

با وجود این که آیات فراوانی درباره سجده در قرآن هست و چهار آیه نیز متضمن سجده واجب و برخی دیگر دربرگیرنده سجده مستحبند، برخی دانشمندان فقط به آیه ۵۸ سوره مریم "آیه سجده" گفته‌اند:

آیه مربوطه

[ویرایش]

(اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریة آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریة ابراهیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا)؛ "آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت از فرزندان آدم بودند و از کسانی که همراه نوح (بر کشتی) سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که (آنان را) هدایت نمودیم و برگزیدیم (و) هر گاه آیات (خدای) رحمان بر ایشان خوانده می‌شد سجده کنان و گریان به خاک می‌افتادند".

آیات سجده در قرآن

[ویرایش]

بر تلاوت کننده یا شنونده آیات ۱۵ سوره سجده، ۳۷ سوره فصلت، ۶۲ سوره نجم و ۱۹ علق واجب است سجده کنند، و غیر از این چهار مورد، جاهایی در قرآن که آیه سجده وارد شده است، سجده مستحبی دارد، که آیه مورد بحث، از آن‌ها است.
[۸] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۴، ص۷۴-۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مریم/سوره۱۹، آیه۵۸.    
۲. سجده/سوره۳۲، آیه۱۵.    
۳. فصلت/سوره۴۱، آیه۳۷.    
۴. نجم/سوره۵۳، آیه۶۲.    
۵. علق/سوره۹۶، آیه۱۹.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۹۹.    
۷. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۹۸.    
۸. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۴، ص۷۴-۷۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه سجده».    


جعبه ابزار