آیه حد زنا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه بیانگر حکم شرعی زنا را آیه حد زنا گویند.


منظور از آیه حد زنا

[ویرایش]

به آیه ۲ سوره نور "آیه حد زنا " مى گویند: " الزانیة والزانى فاجلدوا کل و احد منهما مائة جلدة و لاتأخذکم بهما رأفة فى دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخرو لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین؛ هر یک از زن و مرد زناکار (مجرد) را یکصد تازیانه بزنید. و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، در حق آنان دچار ترحم نشوید. و گروهى از مؤمنان، در صحنه عذاب کشیدن آنان حاضر باشند " .

حکم زنا

[ویرایش]

حکم زنا در اسلام به تناسب موارد آن متفاوت است، و این آیه فقط حکم یک قسم را بیان نموده است.

نکات مستفاد از آیه حد زنا

[ویرایش]

از آیه دو نکته استفاده مى شود:

← عدم ترحم در اجرای حد


نخست این که نباید در اجراى این حد الهی یعنى اجراى حد زنا گرفتار احساسات و عواطف شد؛ یعنى حد الهى را کم تر و یا بیش تر زد.

← اجرای حد در دید مردم


دیگر این که اجراى این حد الهى باید در ملأ عام و در دید گروهى از مؤمنان باشد تا عبرت براى دیگران و باعث شرمسارى مجرم گردد.

مستندات مقاله

[ویرایش]

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه،ج ۱۴، ص۳۵۹.    
خرمشاهی، بهاء الدین، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهى،ج ۱، ص۸۷.
منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة،ج ۱۵، ص۷۹.
فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیرالکبیر،ج ۲۳، ص۱۳۰-۱۴۸.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نور/سوره۲۴، آیه۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار