آیه بودن آب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق آیات آفاقی، آب است. در این مقاله آیات مرتبط با آیه بودن آب معرفی می‌شوند.


در دسترس بودن

[ویرایش]

آبِ قرار گرفته در دسترس انسان‌ها، از آيات خدا:
قل ارءیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین.

نازل شده از آسمان

[ویرایش]

آب نازل شده از آسمان جهت روياندن گیاهان وباغ‌ها، از آيات خدا:
۱. و نزلنا من السماء ماء مبـرکا فانبتنا به جنـت و حب الحصید.
۲. و انزلنا من المعصرت ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا • و جنـت الفافا.

منابع آبی در زمین

[ویرایش]

نزول آب از آسمان و پديد آمدن منابع آبى در زمین، آيه خدا:
۱. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکنه فی الارض وانا علی ذهاب به لقـدرون.
۲. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلکه ینبیع فی الارض... ان فی ذلک لذکری لاولی الالبب.

منشا حیات

[ویرایش]

خدا، قرار دهنده آب به صورت منشأ حیات:
۱. ... و جعلنا من الماء کل شیء حی...
۲. و من ءایته انک تری الارض خشعة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ان الذی احیاها لمحی الموتی...
۳. و الذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا...

مخلوط نشدن آب‌های شور و شیرین

[ویرایش]

درهم نياميختن آب‌هاى شور و شیرین درياها در عين مجاور بودن آن‌ها، از آيات الهى:
۱. و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. .
۲. .. و جعل بین البحرین حاجزا...
۳. و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج... ذلکم الله ربکم...
۴. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبغیان.

آفرینش از آب

[ویرایش]

خدا، آفريننده جنبندگان از آب:
والله خلق کل دابة من ماء فمنهم من یمشی علی بطنه ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع یخلق الله ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. منظور از «ماء» به قرینه آیات دیگر، مثل «و جعلنا من الماء کل شی حی» می‌تواند همان آب اصطلاحی باشد.

سیراب شدن انسان

[ویرایش]

سيراب شدن انسان‌ها با آب گوارا از سوى خداوند:
... و اسقینکم ماء فراتا.

خروج آب از زمین

[ویرایش]

خارج ساختن آب از دل زمين به قدرت خداوند:
اخرج منها ماءها...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ملک/سوره۶۷، آیه۳۰.    
۲. ق/سوره۵۰، آیه۹.    
۳. نبا/سوره۷۸، آیه۱۴.    
۴. نبا/سوره۷۸، آیه۱۶.    
۵. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۸.    
۶. زمر/سوره۳۹، آیه۲۱.    
۷. انبیاء/سوره۲۱، آیه۳۰.    
۸. فصلت/سوره۴۱، آیه۳۹.    
۹. زخرف/سوره۴۳، آیه۱۱.    
۱۰. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۳.    
۱۱. نمل/سوره۲۷، آیه۶۱.    
۱۲. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۲.    
۱۳. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۳.    
۱۴. رحمن/سوره۵۵، آیه۱۹.    
۱۵. رحمن/سوره۵۵، آیه۲۰.    
۱۶. نور/سوره۲۴، آیه۴۵.    
۱۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۷، ص۲۶۰.     .
۱۸. مرسلات/سوره۷۷، آیه۲۷.    
۱۹. نازعات/سوره۷۹، آیه۳۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۴۱۹، برگرفته از مقاله «مصادیق آیات آفاقی (آب)».    


رده‌های این صفحه : آب | آیات الهی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار