آیه امانت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه امانت به آیه ۷۵ سوره آل عمران اطلاق می شود.


کیفیت استدلال به آیه امانت در باب ودیعه

[ویرایش]

از آیه «وَ مِنْ أَهْلِ الْکتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یؤَدِّهِ إِلَیک ...» - که از آن به آیه قنطار نیز تعبیر شده است - در باب ودیعه بر وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش استناد شده است.
[۴] کنز العرفان، ج۲، ص۷۶.


کیفیت استدلال به آیه امانت در باب وکالت

[ویرایش]

در باب وکالت براى شرط نبودن عدالت در وکیل، جز در موارد استثنا شده، و در نتیجه جواز وکالت کافر و فاسق استفاده شده است.

استناد به آیه امانت در شهادت کافر

[ویرایش]

برخى با استناد به این آیه، شهادت کافر در برخى موارد را صحیح دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ال عمران/سوره۳، آیه۷۵.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۷۵.    
۳. عاملی، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۹۹.    
۴. کنز العرفان، ج۲، ص۷۶.
۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۶۴.    
۶. عاملی، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۰۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۸۱.    


جعبه ابزار