آیات مکی در سوره‌های مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات مکی در سوره‌های مدنی به آیات مکی جا داده شده در سوره‌های مدنی اطلاق می‌شود.


برخی آیات مکی در سوره‌های مدنی

[ویرایش]

برخی آیات مکی در سوره‌های مدنی عبارتند از:
۱. آیات ۱۰۹، ۲۷۲ و ۲۸۱ سوره بقره ؛
۲. آیات ۵۸ و ۱۷۶ سوره نساء ؛
۳. آیات ۳۰ و ۶۴ انفال ؛
۴. آیات ۱۱۳ - ۱۱۴ برائت ؛
۵. آیات ۸ - ۱۳، ۳۱ و ۴۳ رعد ؛
۶. چهار آیه از سوره حج ؛
۷. آیه ۷ مجادله ؛
۸. آیه آخر سوره تغابن ؛
۹. آیه ۲۴ سوره انسان .
[۱۴] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۵۶-۶۷.
[۱۷] جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن (فصلنامه)، ج۱۲، ص۴۳.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

آیات مدنی در سوره‌های مکی .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۰۹.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۷۲.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۸۱.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۵۸.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۱۷۶.    
۶. انفال/سوره۸، آیه۳۰.    
۷. انفال/سوره۸، آیه۶۴.    
۸. رعد/سوره۱۳، آیه۸ ۱۳.    
۹. رعد/سوره۱۳، آیه۳۱.    
۱۰. رعد/سوره۱۳، آیه۴۳.    
۱۱. مجادله/سوره۵۸، آیه۷.    
۱۲. انسان/سوره۷۶، آیه۲۴.    
۱۳. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۰۲-۲۰۳.    
۱۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۵۶-۶۷.
۱۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.    
۱۶. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۱۰۴.    
۱۷. جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن (فصلنامه)، ج۱۲، ص۴۳.
۱۸. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۲۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات مکی در سوره‌های مدنی».    جعبه ابزار