آیات صور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات صور به آیات اشاره کننده به واقعه نفخ صور اطلاق می‌شود.


تعریف نفخ صور

[ویرایش]

نفخ صور یکی از نشانه‌های قیامت است. نفخ یعنی دمیدن، و صور یعنی شاخ گاو یا بز یا حیوانات دیگر که یک طرف آن باز و گشاد و طرف دیگرش باریک و بسته است و چه بسا آن را سوراخ کرده و در آن می‌دمند، و از طرف دیگر که گشاد است صدای بلند منتشر می‌شود. به این وسیله در فارسی بوق و شیپور گفته می‌شود و در گذشته از آن برای اعلام آماده باش لشکر برای کارزار استفاده می‌شد.

آیات اشاره کننده به نفخ صور

[ویرایش]

در ده آیه از قرآن کریم اشاره به «نفخ صور» شده است، که به همین مناسبت آنها را آیات نفخ صور گویند:

← آیه اول


(و هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهادة و هو الحکیم الخبیر)؛ «او کسی است که آسمانها و زمین را به حق آفرید و آن روز که به آنها می‌گوید موجود باش، موجود می‌شود، سخن او حق است و در آن روز که در صور دمیده می‌شود حکومت مخصوص او است، از پنهان و آشکار با خبر است و حکیم و آگاه می‌باشد».

← آیه دوم


(و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا)؛ «در آن روز (که جهان پایان می‌گیرد) ما آنها را چنان رها می‌کنیم که درهم موج می‌زنند و در صور دمیده می‌شود و ما همه را جمع می‌کنیم».

← آیات سوم و چهارم


(یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا)؛ «همان روز که در صور دمیده می‌شود و مجرمان را با بدن‌های کبود در آن روز جمع می‌کنیم».
(فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ و لا یتساءلون)؛ «هنگامی که در" صور" دمیده شود هیچگونه نسبی میان آنها نخواهد بود، و از یکدیگر تقاضای کمک نمی‌کنند (چون کاری از کسی ساخته نیست) ».

← آیه پنجم


(و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین)؛ «به خاطر بیاورید روزی را که در صور دمیده می‌شود و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند در وحشت فرو می‌روند جز کسانی که خدا به خواهد و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می‌شوند».
این آیه به آیه «نفخ فزع» معروف است، چون به هراس و ترس کسانی که صدای شیپور را شنیده‌اند اشاره دارد.

← آیات ششم و هفتم


(و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون)؛ « (بار دیگر) در صور دمیده می‌شود ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی (دادگاه) پروردگارشان می‌روند».
(و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخری فاذا هم قیام ینظرون)؛ «و در صور دمیده می‌شود، و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند می‌میرند مگر کسانی که خدا بخواهد، سپس بار دیگر در صور دمیده می‌شود، ناگهان همگی بپا می‌خیزند، و در انتظار (حساب و جزا) هستند».
این آیه به آیه «نفخ صعق» مشهور است چون اشاره به هلاکت مردم دارد. از این آیه استفاده می‌شود که هنگام قیامت دوبار در صور دمیده خواهد شد، یک بار برای میراندن تمام موجودات زنده آسمان و زمین است که به آن «نفح اماته» یا «نفح صور اول» گفته می‌شود و بار دوم برای زنده شدن مردگان در آن دمیده می‌شود که «نفح احیا» یا «نفح صور دوم» خوانده می‌شود.

← چند آیه دیگر


(و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید)؛ «و در صور دمیده می‌شود، آن روز، روز تحقق وعده وحشتناک است.
(فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة)؛ «به محض اینکه یک بار در صور دمیده شود».
(یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا)؛ «روزی که در صور دمیده می‌شود، و شما فوج فوج وارد محشر می‌شوید».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۷۳.    
۲. کهف/سوره۱۸، آیه۹۹.    
۳. طه/سوره۲۰، آیه۱۰۲.    
۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰۱.    
۵. نمل/سوره۲۷، آیه۸۷.    
۶. یس/سوره۳۶، آیه۵۱.    
۷. زمر/سوره۳۹، آیه۶۸.    
۸. ق/سوره۵۰، آیه۲۰.    
۹. حاقة/سوره۶۹، آیه۱۳.    
۱۰. نبا/سوره۷۸، آیه۱۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«آیات صور».    جعبه ابزار