آیات روشن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات قرآن به لسان خود قرآن به وصف روشنی توصیف شده اند.


شواهد قرآنی

[ویرایش]

بنا بر اشاره آیات قرآن کریم آیات قرآن، آیاتی روشن است.
ولقد انزلنا الیک ءایـت بینات....
ما نشانه‌های روشنی برای تو فرستادیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی‌ورزد. (مقصود از آیات می‌تواند قرآنی یا معجزات و ادله‌ای باشد که بر صداقت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و آسمانی بودن قرآن دلالت دارد. برداشت فوق به احتمال اول ناظر است.)
... کذلک یبین الله لکم ءایـته لعلکم تهتدون.
و همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام، و هر گونه وسیله وحدت )، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگ) خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان دلهای شما، الفت ایجاد کرد، و به برکت نعمت او، برادر شدید! و شما بر لب حفره‌ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می‌سازد شاید پذیرای هدایت شوید.
واذا تتلی علیهم ءایاتنا بینـت قال الذین لایرجون لقآءنا ائت بقرءان غیر هـذا....
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‌شود، کسانی که ایمان به لقای ما (و روز رستاخیز ) ندارند می‌گویند: «قرآنی غیر از این بیاور، یا آن را تبدیل کن! (و آیات نکوهش بتها را بردار)» بگو: «من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم فقط از چیزی که بر من وحی می‌شود، پیروی می‌کنم! من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از مجازات روز بزرگ ( قیامت ) می‌ترسم!
الر کتـب احکمت ءایـته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر.
این آیات کتاب استوار و حکمت آمیز است! (تفصیل «مصدر فصلت» به معنای تبیین است. بنابر این، «فصلت» گویای این است که آیه‌های قرآن، روشنی دارد و در ارائه مقصود نه اجمال دارد و نه تقیید.)
واذا تتلی علیهم ءایـتنا بینـت....
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می‌شود، کافران به مؤمنان می‌گویند: «کدام یک از دو گروه (ما و شما) جایگاهش بهتر، و جلسات انس و مشورتش زیباتر، و بخشش او بیشتر است؟! »
وکذلک انزلنـه ءایـت بینـت و ان الله یهدی من یرید.
این گونه ما آن (قرآن) را بصورت آیات روشنی نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت می‌کند
واذا تتلی علیهم ءایـتنا بینـت تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکریکادون....
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می‌شود، در چهره کافران آثار انکار مشاهده می‌کنی، آن چنان که نزدیک است برخیزند و با مشت به کسانی که آیات ما را بر آنها میخوانند حمله کنند! بگو: «آیا شما را به بدتر از این خبر دهم؟ همان آتش سوزنده ( دوزخ ) که خدا به کافران وعده داده و بد سرانجامی است! »
بل هو ءایـت بینـت فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بـایـتنا الا الظـلمون.
ولی این آیات روشنی است که در سینه دانشوران جای دارد و آیات ما را جز ستمگران انکار نمی‌کنند!
واذا تتلی علیهم ءایـتنا بینـت....
و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده می‌شود، می‌گویند: «او فقط مردی است که می‌خواهد شما را از آنچه پدرانتان می‌پرستیدند بازدارد! » و می‌گویند: «این جز دروغ بزرگی که (به خدا ) بسته شده چیز دیگری نیست! » و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند: «این، جز افسونی آشکار نیست! »
کتـب فصلت ءایـته قرءانا عربیا لقوم یعلمون.
کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده، در حالی که فصیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند!
واذا تتلی علیهم ءایـتنا بینـت ما کان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بـابائنا ان کنتم صـدقین.
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‌شود، دلیلی در برابر آن ندارند جز اینکه می‌گویند: «اگر راست می‌گویید پدران ما را ( زنده کنید) و بیاورید (تا گواهی دهند)! »
واذا تتلی علیهم ءایـتنا بینـت قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هـذا سحر مبین.
هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می‌شود، کافران در برابر حقی که برای آنها آمده می‌گویند: «این سحری آشکار است! »
هو الذی ینزل علی عبده ءایـت بینـت لیخرجکم من الظلمـت الی النور....
او کسی است که آیات روشنی بر بنده اش (محمد) نازل می‌کند تا شما را از تاریکیها به سوی نور برد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم است
ان الذین یحادون الله ورسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم وقد انزلنا ءایـت بینـت....
کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می‌کنند خوار و ذلیل شدند آن گونه که پیشینیان خوار و ذلیل شدند ما آیات روشنی نازل کردیم، و برای کافران عذاب خوارکننده‌ای است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۹۹.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۰۳.    
۳. یونس/سوره۱۰، آیه۱۵.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۱.    
۵. مریم/سوره۱۹، آیه۷۳.    
۶. حج/سوره۲۲، آیه۱۶.    
۷. حج/سوره۲۲، آیه۷۲.    
۸. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۴۹.    
۹. سبا/سوره۳۴، آیه۴۳.    
۱۰. فصلت/سوره۴۱، آیه۳.    
۱۱. جاثیه/سوره۴۵، آیه۲۵.    
۱۲. احقاف/سوره۴۶، آیه۷.    
۱۳. حدید/سوره۵۷، آیه۹.    
۱۴. مجادله/سوره۵۸، آیه۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۵۳۸، برگرفته از مقاله «آیات روشن».    


رده‌های این صفحه : آیه های قرآن | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار