آیات الاحکام (جزائری)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر (آیـات الاحـکـام جزائری) اثر مفسر شیخ احمد (م ۱۱۵۱ ق) فرزند شیخ اسماعیل جزائری نجفی، از فقهاء و علمای امامیه می‌باشد.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

‌ایـن تـفـسـیر در شرح و بیان آیات الاحکام قرآن است و مفسر با بهره از روایات به فقه قرآن مجید پرداخته است.
نسخه اصل به خط مؤلف را شیخ آقابزرگ در نجف اشرف نزد شیخ صالح جزائری مشاهده نموده و در نجف اشرف در ۱۹۶۳ م در سه مجلد به چاپ رسیده است.
[۱] مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، الاجازة الکبیرة، ص۴۷.
[۲] قزوینی، عبدالنبی، تتمیم امل الامل، ص۵۸.
[۵] بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، ج۱، ص۵.
[۶] بحرانی، یوسف بن احمد، لؤلؤة البحرین، ص۱۱۱.
[۷] آل محبوبه، جعفر، ماضی النجف و حاضرها، ج۲، ص۸۰.
[۸] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیه، ص۲۳۵.
[۹] عوّاد، کورکیس، معجم المؤلفین العراقیین، ج۱، ص۷۲.
[۱۰] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، الاجازة الکبیرة، ص۴۷.
۲. قزوینی، عبدالنبی، تتمیم امل الامل، ص۵۸.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۱۷، ص۱۶۱.    
۴. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۱، ص۹۸.    
۵. بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، ج۱، ص۵.
۶. بحرانی، یوسف بن احمد، لؤلؤة البحرین، ص۱۱۱.
۷. آل محبوبه، جعفر، ماضی النجف و حاضرها، ج۲، ص۸۰.
۸. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیه، ص۲۳۵.
۹. عوّاد، کورکیس، معجم المؤلفین العراقیین، ج۱، ص۷۲.
۱۰. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۶۷.
۱۱. بغدادی، اسماعیل، هدیة العارفین، ج۱، ص۱۷۲.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن دوازدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۳۰.    جعبه ابزار