آیات الاحکام (ابن متوج)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات الاحکام اثـر ناصر بن احمد بن متوج از فقها و علمای امامیه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آیات الاحکام اثـر شـیخ ناصرالدین یا ناصر (زنده در ۸۵۰ ق) فرزند شیخ جمال الدین احمد بن متوج بحرانی، از فقها و علمای امامیه (ابن متوج، شیخ ناصر بن جمال الدین احمد). این تفسیر در شرح و بیان آیات احکام قرآن کریم است که آن را بر مبنای کتب فقهی تنظیم نموده از طهارات تا دیات و نیز مفسر دارای خط زیبائی است و نسخه‌ای از این کتاب را سید حسن صدر کاظمی‌ در کتابخانه نجف اشرف مشاهده نموده است.
[۴] مدرس، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۸، ص۱۹۵.
[۶] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، الضیاء اللامع فی القرن التاسع، ص۱۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۱۰، ص۲۰۲.    
۲. شیخ حرعاملی، محمدبن حسن، امل الامل، ج۲، ص۳۳۳.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۱، ص۴۳.    
۴. مدرس، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۸، ص۱۹۵.
۵. افندی، عبدالله بن عیسی، ریاض العلماء، ج۵، ص۲۳۶.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، الضیاء اللامع فی القرن التاسع، ص۱۴۲.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۵.    


جعبه ابزار