آل عمران (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل عمران ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره آل عمران، سومین سوره قرآن و از سوره‌های مدنی
آل‌عمران (اعلام قرآن)، از اعلام قرآن کریم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار