آقاعلی بن عین‌علی فروشانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقاعلی بن عین‌علی فروشانی اصفهانی، از شعرا و سخنوران قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقاعلی بن عین علی فروشانی اصفهانی، از شعرا و سخنوران قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. از اهالی قریه «فروشان» از توابع سِدِه ماربین (خمینی شهر کنونی) بود. وی در اصفهان نزد حسنعلی شوشتری فقه و حدیث و نزد حکیم شفائی طب را آموخته و سپس به هند رفته و چندی در خدمت نواب میرزا رستم بود. عاقبت به ایران بازگشته در مشهد مقدس ساکن شده و همانجا وفات یافت. در شعر صاحب قریحه بوده و شعرش خالی از لطف نبود. «عشرتی» تخلّص داشت. شعر زیر از اوست:

"ایّام ریخت در قدح ما ستم‌کشان ••• خونی که حسن او به دل آفتاب کرد".
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۴۸۰.
[۲] ایمان، رحم‌علی‌خان، منتخب اللطایف، ص۴۵۸.
[۵] داغستانی، واله، تذکره ریاض الشعراء، ج۳، ص۱۴۹۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۴۸۰.
۲. ایمان، رحم‌علی‌خان، منتخب اللطایف، ص۴۵۸.
۳. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانه الادب، ج۴، ص۱۳۹.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۹، ص۷۲۱.    
۵. داغستانی، واله، تذکره ریاض الشعراء، ج۳، ص۱۴۹۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۴۱.    


جعبه ابزار