آسمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از موضوعات و عناوینی که در آیات قرآن مطرح شده، آسمان است.


معنای آسمان

[ویرایش]

آسمان، معادل عربی سماء به معنای جهت بالا است و آسمان هر چیز همان است که بالای آن قرار گرفته باشد. تمام کاربردهای «سماء» در قرآن مثل ابر، جو زمین، گنبد کبود و غیره بر همین اساس است. راغب می‌نویسد: باران، آسمان نامیده شده؛ زیرا نزول آن از جهت بالا است. در این مقاله همین معنا مورد نظر است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه «سماء» و مشتقات آن استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آسمان از آیات خدا (قرآن)، آسمان در آخرت (قرآن)، آسمان در قیامت (قرآن)، آسمان منبع آب (قرآن)، آسمان منبع برکات (قرآن)، آسمان و باران (قرآن)، آسمان و دود (قرآن)، آسمان و زمین (قرآن)، آسمان و وحی (قرآن)، آسمان‌های هفت‌گانه (قرآن)، ابداع آسمان‌ها (قرآن)، ابر در آسمان‌ها (قرآن)، اجرام آسمانی (قرآن)، اسرار آسمان‌ها (قرآن)، استراق سمع در آسمان‌ها (قرآن)، استقرار آسمان‌ها (قرآن)، اطاعت آسمان‌ها (قرآن)، اعتدال آسمان‌ها (قرآن)، انشقاق آسمان‌ها (قرآن)، انقیاد آسمان‌ها (قرآن)، برج‌های آسمان‌ها (قرآن)، برکات آسمان‌ها (قرآن)، بنای آسمان‌ها (قرآن)، بهشت در آسمان‌ها (قرآن)، بی‌عیبی آسمان‌ها (قرآن)، پاسداران آسمان‌ها (قرآن)، پدیده‌های آسمان‌ها (قرآن)، پرواز در آسمان‌ها (قرآن)، تدبیر آسمان‌ها (قرآن)، ترس آسمان‌ها (قرآن)، ترفیع آسمان‌ها (قرآن)، تزیین آسمان‌ها (قرآن)، تسبیح آسمان‌ها (قرآن)، تعدد آسمان‌ها (قرآن)، تعقل در آسمان‌ها (قرآن)، توجه به آسمان‌ها (قرآن)، جانداران در آسمان‌ها (قرآن)، جایگاه آسمان‌ها (قرآن)، جنبندگان در آسمان‌ها (قرآن)، جو آسمان‌ها (قرآن)، چراغ آسمان‌ها (قرآن)، حافظ آسمان‌ها (قرآن)، حاکم آسمان‌ها (قرآن)، حفظ آسمان‌ها (قرآن)، حمد خدا در آسمان‌ها (قرآن)، حیات در آسمان‌ها (قرآن)، خالق آسمان‌ها (قرآن)، خضوع آسمان‌ها (قرآن)، خلقت آسمان‌ها (قرآن)، خورشید در آسمان‌ها (قرآن)، درهای آسمان‌ها (قرآن)، دگرگونی آسمان‌ها (قرآن)، راه‌های آسمان‌ها (قرآن)، راه‌یابی به آسمان‌ها (قرآن)، رتق و فتق آسمان‌ها (قرآن)، زلزله آسمان‌ها (قرآن)، زوال آسمان‌ها (قرآن)، زینت آسمان‌ها (قرآن)، ساکنان آسمان‌ها (قرآن)، ستارگان در آسمان‌ها (قرآن)، ستون‌های آسمان‌ها (قرآن)، سخن اهل آسمان (قرآن)، سقوط از آسمان (قرآن)، سوگند به آسمان (قرآن)، سیارات در آسمان (قرآن)، شعور آسمان‌ها (قرآن)، شهاب در آسمان‌ها (قرآن)، طبقات آسمان‌ها (قرآن)، عذاب‌های آسمانی (قرآن)، عرضه امانت خدا بر آسمان (قرآن)، عروج به آسمان‌ها (قرآن)، عظمت آسمان‌ها (قرآن)، عمر آسمان‌ها (قرآن)، غیب آسمان‌ها (قرآن)، فساد آسمان‌ها (قرآن)، فواید آسمان‌ها (قرآن)، کلیدهای آسمان‌ها (قرآن)، گریه آسمان‌ها (قرآن)، گسترش آسمان‌ها (قرآن)، لشکریان آسمان‌ها (قرآن)، مالک آسمان‌ها (قرآن)، ماه در آسمان‌ها (قرآن)، مائده آسمانی (قرآن)، مخازن آسمان‌ها (قرآن)، مطالعه آسمان‌ها (قرآن)، ملائکه در آسمان (قرآن)، ملکوت آسمان‌ها (قرآن)، موجودات آسمان‌ها (قرآن)، نفوذ به آسمان‌ها (قرآن)، نقش آسمان (قرآن)، نگهبانان آسمان‌ها (قرآن)، نور آسمان‌ها (قرآن)، وارث آسمان‌ها (قرآن)، وسعت آسمان‌ها (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۲۴۳.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ج۱، ص۱۲۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۲۶، برگرفته از مقاله «آسمان»    


رده‌های این صفحه : آسمان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار