آسمان در قیامت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوضع و شرایط آسمان در قیامت و آستانه قیامت با توجه به آیات قرآن عبارت است از:


تفاوت بنیادین با آسمان دنیا

[ویرایش]

جایگزینی آسمان قیامت به جای آسمان دنیا، و تفاوت بنیادین آن‌ها:
«یوم تبدل الارض غیر الارض و السموت...؛در آن روز كه اين زمين به زمين ديگر و آسمانها (به آسمانهاي ديگر) تبديل مي‌شوند....»

تشبیه به طومار

[ویرایش]

آسمان، همچون طوماری در قبضه قدرت خدا در روز قیامت :
«... و الارض جمیعا قبضته یوم القیمة و السموت مطویـت بیمینه...؛... در حالي كه تمام زمین در روز قيامت در قبضه قدرت او است و آسمانها پيچيده در دست او....»

درهم پیچیده شدن

[ویرایش]

در هم پيچيده شدن طومار آسمان، در قیامت:
«یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب...؛در آن روز كه آسمان را همچون طومار درهم مي‌پيچيم....»

شکافته شدن

[ویرایش]

شکافته شدن آسمان در آستانه وقوع قیامت:
۱. «و یوم تشقق السماء بالغمم...؛و به خاطر آور روزي را كه آسمان با ابرها از هم شكافته مي‌شود....»
۲. «فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان؛در آن هنگام كه آسمان شكافته شود، و همچون روغن مذاب گلگون گردد (حوادث هولناكي رخ مي‌دهد كه تاب تحمل آنرا نخواهيد داشت).»
۳.«و انشقت السماء فهی یومئذ واهیة؛آسمانها از هم مي‌شكافند و سست مي‌گردند و فرو مي‌ريزند.»
۴. «السماء منفطر به...؛در آن روز آسمان از هم شكافته مي‌شود، و وعده او تحقق مي‌يابد.»
۵. «و اذا السماء فرجت؛و (كواكب) آسمان از هم بشكافند.»
۶. «اذا السماء انفطرت؛آن زمان كه آسمان (كرات آسماني) از هم شكافته شود.»
۷. «اذا السماء انشقت؛در آن هنگام كه آسمان (كرات آسماني) شكافته شود.»

پدیدآورنده دود

[ویرایش]

••• آسمان، پدید آورنده دودی آشکار در آستانه قیامت :
«فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین؛منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري پديد آورد.»

••• آسمان در آستانه قیامت، پدید آورنده دودی فراگیر و عذاب آور:
«فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین • یغشی الناس هذا عذاب الیم؛منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري پديد آورد. همه مردم را فرا مي‌گيرد، اين عذاب دردناكي است.»
گفته شده احتمال دارد آیه درباره «اشراط الساعة» باشد و این که در آستانه قیامت، آسمان دود تولید می‌کند و همه جا را دود فرا می‌گیرد.

حرکت آسمان

[ویرایش]

حرکت شدید آسمان، هنگام برپایی قیامت:
«یوم تمور السماء مورا؛(اين عذاب الهي) در آن روزي است که آسمان به شدت به حرکت در مي آيد.»

سستی آسمان

[ویرایش]

سستی و پراکندگی آسمان‌ها در قیامت :
«و انشقت السماء فهی یومئذ واهیة؛آسمانها از هم مي‌شكافند و سست مي‌گردند و فرو مي‌ريزند.»

گداخته شدن

[ویرایش]

گداخته شدن آسمان همانند فلز گداخته، در آستانه قیامت:
«یوم تکون السماء کالمهل؛همان روز كه آسمان همچون فلز گداخته مي‌شود.»

درهای آسمان

[ویرایش]

گشوده شدن درهای متعددی در آسمان قیامت:
«ان یوم الفصل کان میقتا • و فتحت السماء فکانت ابوبا؛روز جدايي ميعاد همگان است. و آسمان گشوده مي‌شود، و به صورت درهاي متعددي در مي‌آيد.»

برداشته شدن حجاب

[ویرایش]

برداشته شدن پرده و حجاب از آسمان در قيامت:
«و اذا السماء کشطت؛و در آن هنگام كه پرده از روي آسمان بر گرفته شود.»
«کشط» به معنای کندن پوست از شتر و در آیه، کنایه از برکنار شدن حجاب و پرده است.

انقیاد آسمان

[ویرایش]

انقیاد آسمان در برابر فرمان خدا در آستانه قيامت:
«اذا السماء انشقت • و اذنت لربها و حقت؛در آن هنگام كه آسمان (كرات آسماني) شكافته شود. و تسليم فرمان پروردگارش شود، و سزاوار است چنين باشد.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۴۸.    
۲. زمر/سوره۳۹، آیه۶۷.    
۳. انبیا/سوره۲۱، آیه۱۰۴.    
۴. فرقان/سوره۲۵، آیه۲۵.    
۵. رحمن/سوره۵۵، آیه۳۷.    
۶. حاقه/سوره۶۹، آیه۱۶.    
۷. مزمل/سوره۷۳، آیه۱۸.    
۸. مرسلات/سوره۷۷، آیه۹.    
۹. انفطار/سوره۸۲، آیه۱.    
۱۰. انشقاق/سوره۸۴، آیه۱.    
۱۱. دخان/سوره۴۴، آیه۱۰.    
۱۲. دخان/سوره۴۴، آیه۱۰.    
۱۳. دخان/سوره۴۴، آیه۱۱.    
۱۴. طور/سوره۵۲، آیه۹.    
۱۵. حاقه/سوره۶۹، آیه۱۶.    
۱۶. معارج/سوره۷۰، آیه۸.    
۱۷. نبا/سوره۷۸، آیه۱۷.    
۱۸. نبا/سوره۷۸، آیه۱۹.    
۱۹. تکویر/سوره۸۱، آیه۱۱.    
۲۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۴۳۲.    
۲۱. انشقاق/سوره۸۴، آیه۱.    
۲۲. انشقاق/سوره۸۴، آیه۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۲۷، برگرفته از مقاله «آسمان در قیامت»    


رده‌های این صفحه : آسمان | قیامت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار