آزر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآزَر، از اعلام قرآن است.


احتمالات درباره کلمه آزر

[ویرایش]

بیشتر مفسران عامه به استناد همین آیه، آزر را پدر صلبی ابراهیم (علیه السلام) دانسته‌اند. در برابر، مورخانی که نام پدر ابراهیم را تارَخ یا تارَح یاد کرده‌اند، محتمل می‌شمارند که از این دو نام، یکی نام پدر ابراهیم و دیگری لقب او بوده است. کسانی نیز گفته‌اند که آزر در برخی زبان‌های غیرعربی، کلمه‌ای نکوهش‌آمیز است و گروهی آن را نام بتی دانسته‌اند که معبود پدر ابراهیم بوده است. میان افرادی از گروه اخیر و آن دیگران، در قرائت «آزر» در آیه یاد شده اختلاف است. پژوهش دقیق‌تر در دیگر آیات قرآن نشان می‌دهد که آزر پدر صلبی ابراهیم نبوده چنان‌که در بسیاری از منابع معتبر اسلامی وی به عنوان عمّ ابراهیم معرفی شده و رأی غالب مفسران شیعه که به موحّد بودن پدرانِ پیامبر اسلام (ص) قائلند نیز همین است .

دعوت کردن ابراهیم آزر را به دوری از بت‌ها

[ویرایش]

قرآن کریم حکایت می‌کند که ابراهیم خلیل آزر را به دوری از بت‌ها و ترک راه شیطان و پیمودن راه راست فراخواند و از عذاب خداوند برحذر داشت. آزر ابراهیم را به رجم تهدید کرد و ابراهیم (ع) برای او دعای خیر کرد و نوید داد که از خداوند برای او آمرزش بخواهد و چنین نیز کرد. و چون آزر بر طریقه باطل خویش اصرار ورزید، ابراهیم از او تبری جست.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) قرآن کریم.
(۲) ابن‌اثیر، عزالدین، الکامل، ج۱، ص۹۴_۱۰۰، بیروت، دارصادر، ۱۹۷۹م.
(۳) خزائلی، محمد، اعلام‌ القرآن، ص۵۵_۵۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۰ش.
(۴) رشیدرضا، محمد، المنار، ج۷، ص۵۳۴_۵۵۳، بیروت، دار المعرفه، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
(۵) زبیدی، مرتضی، تاج ‌العروس، ذیل «آزر».
(۶) طباطبائی، محمدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق/۱۹۷۱م.
(۷) طبری، محمد بن جریر، تاریخ، ج۱، ص۲۳۴، به کوشش دخویه، لیدن، ۱۸۷۹-۱۸۸۱م.
(۸) فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دار احیاء التراث ‌العربی.
(۹) نیشابوری، احمد بن محمد، قصص‌ الانبیاء، ص۷۲_۷۳، بیروت، دارالکتب، ۱۹۸۱م.
(۱۰) یعقوبی، ابن‌واضح، تاریخ، ج۱، ص۲۱_۲۸، بیروت، دار صادر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۷۴.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۶.    
۳. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۱۳، ص۳۲.    
۴. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۷، ص۲۰۷-۲۰۸.    
۵. انعام/سوره۶، آیه۶.    
۶. انعام/سوره۶، آیه۷۴.    
۷. مریم/سوره۱۹، آیه۱۹.    
۸. مریم/سوره۱۹، آیه۴۶.    
۹. انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۲.    
۱۰. انبیاء/سوره۲۱، آیه۲۱.    
۱۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۷.    
۱۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۷۰.    
۱۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۲۶.    
۱۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۲.    
۱۵. صافات/سوره۳۷، آیه۸۵.    
۱۶. صافات/سوره۳۷، آیه۳۷.    
۱۷. صافات/سوره۳۷، آیه۸۷.    
۱۸. زخرف/سوره۴۳، آیه۲۶.    
۱۹. زخرف/سوره۴۳، آیه۴۲.    
۲۰. زخرف/سوره۴۳، آیه۲۷.    
۲۱. مریم/سوره۱۹، آیه۴۷.    
۲۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۶.    
۲۳. توبه/سوره۹، آیه۱۱۴.    
۲۴. توبه/سوره۹، آیه۹.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آزر»، ج۱، ص۱۸۹.    


جعبه ابزار