آدم و درخت ممنوع (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند به حضرت آدم علیه‌السلام فرمان دادند که درخت ممنوع نزدیک نشود. در این مقاله آیات مرتبط با حضرت آدم و درخت ممنوع معرفی می‌شوند.


تناول از درخت ممنوع

[ویرایش]

تناول آدم علیه‌السلام از درخت ممنوع بر اثر وسوسه شیطان:
۱. «وقلنا یـــادم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولاتقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظـلمین فازلهما الشیطـن عنها فاخرجهما مما کانا فیه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتـع الی حین؛ و گفتیم‌ای آدم خود و همسرت در این باغ سکونت گیر-ید- و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید و-لی- به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد بود.»
۲. «فدلیهما بغرور فلما ذاقا الشجرة...؛پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید پس چون آن دو از -میوه- آن درخت-ممنوع- چشیدند....»
۳. «و لقد عهدنا الی ءادم من قبل فنسی و لم نجدله عزما فوسوس الیه الشیطان قال یا ءادم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لایبلی فاکلا منها...؛ و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم و-لی آن را- فراموش کرد و برای او عزمی -استوار- نیافتیم پس شیطان او را وسوسه کرد گفت‌ای آدم آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی‌شود راه نمایم آنگاه از آن -درخت ممنوع- خوردند....»مقصود از «عهدنا» در اين آيه، همان نهى آنان از تناول درخت ممنوع است.

فرمان پرهیز از درخت ممنوع

[ویرایش]

فرمان خدا به پرهیز از خوردن میوه درخت ممنوع:
۱. «و قلنا یا ءادم... لاتقربا هذه الشجرة...؛ و گفتیم‌ای آدم... و-لی- به این درخت نزدیک نشوید....»
۲. «و یا ءادم... لاتقربا هذه الشجرة...؛و‌ای آدم... و-لی- به این درخت نزدیک مشوید....»
۳. «... و قال ما نهیکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین...؛و گفت پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز-برای- آنکه-مبادا- دو فرشته گردید....»
۴. «... و نادهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجرة...؛و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شما را از این درخت منع نکردم....»
۵. «و لقد عهدنا الی ءادم من قبل...؛و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۳۵.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۳۶.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۲۲.    
۴. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۵.    
۵. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۰.    
۶. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۳۵.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۱۹.    
۹. اعراف/سوره۷، آیه۲۰.    
۱۰. اعراف/سوره۷، آیه۲۲.    
۱۱. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۸۴، برگرفته از مقاله «آدم علیه‌السلام و درخت ممنوع».    


رده‌های این صفحه : حضرت آدم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار