آدم و ابلیس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت آدم علیه‌السلام تحت تأثیر وسوسه‌های ابلیس قرار گرفت و از فرمان خداوند تمرد کرد. در این مقاله آیات مرتبط با راطه حضرت آدم علیه‌السلام و ابلیس معرفی می‌شوند.


تردید به خیرخواهی ابلیس

[ویرایش]

تردید و بى‌اعتمادى آدم علیه‌السلام به خیرخواهی ابليس:
«فوسوس لهما الشیطان... و قال ما نهـکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین اوتکونا من الخلدین و قاسمهما انی لکما لمن النصحین؛ پس شيطان آن دو را وسوسه كرد... و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد جز -براى- آنكه -مبادا- دو فرشته گرديد يا از -زمره- جاودانان شويد... و براى آن دو سوگند ياد كرد كه من قطعا از خيرخواهان شما هستم.»
تأكيد ابليس بر وسوسه‌هاى خود با سوگند، بيان‌گر بى‌اعتمادى آدم علیه‌السلام به او است.

تطمیع حضرت آدم

[ویرایش]
ابلیس برای فریب حضرت آدم علیه‌السلام او را تطمیع کرد.

← جاودانگی و فرشته شدن


تطمیع آدم علیه‌السلام از سوى ابليس به جاودانگی يا فرشته شدن، بر اثر خوردن از درخت ممنوع:
«و یا ءادم اسکن انت و زوجک الجنة... فوسوس لهما الشیطان... و قال ما نهـکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین اوتکونا من الخلدین فدلیهما بغرور فلما ذاقا الشجرة...؛ پس شيطان آن دو را وسوسه كرد... و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد جز -براى- آنكه -مبادا- دو فرشته گرديد يا از -زمره- جاودانان شويد... پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد پس چون آن دو از -ميوه- آن درخت -ممنوع- چشيدند....» «دلّى» در لغت به معناى به طمع آوردن آمده است.

← سلطنت جاوید


تطميع آدم علیه‌السلام از سوى ابليس به سلطنت جاويد، با تناول از درخت ممنوع:
«فوسوس الیه الشیطان قال یا ءادم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لایبلی؛ پس شيطان او را وسوسه كرد گفت اى آدم آيا تو را به درخت جاودانگى و ملكى كه زايل نمى‌شود راه نمايم.»

وسوسه شدن حضرت آدم

[ویرایش]

وسوسه شدن آدم علیه‌السلام از جانب ابلیس:
۱. «فوسوس لهما الشیطان... و قاسمهما انی لکما لمن النصحین فدلـهما بغرور...؛ پس شيطان آن دو را وسوسه كرد... و براى آن دو سوگند ياد كرد كه من قطعا از خيرخواهان شما هستم پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد....»
۲. «فوسوس الیه الشیطان قال یا ءادم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لایبلی ... فبدت لهما سوءتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة...؛ پس شيطان او را وسوسه كرد گفت اى آدم آيا تو را به درخت جاودانگى و ملكى كه زايل نمى‌شود راه نمايم... و برهنگى آنان برايشان نمايان شد و شروع كردند به چسبانيدن برگهاى بهشت بر خود....»

← آثار وسوسه شدن حضرت آدم


عصیان آدم علیه‌السلام از فرمان خدا در پى وسوسه ابليس:
۱. «فوسوس لهما الشیطان... و قاسمهما انی لکما لمن النصحین فدلـهما بغرور فلما ذاقا الشجرة... ونادهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجرة..؛ پس شيطان آن دو را وسوسه كرد... و براى آن دو سوگند ياد كرد كه من قطعا از خيرخواهان شما هستم پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد پس چون آن دو از -ميوه- آن درخت -ممنوع- چشيدند... و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شما را از اين درخت منع نكردم....»
۲.«فوسوس الیه الشیطان قال یا ءادم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لایبلی فاکلا منها... و عصی ءادم ربه فغوی؛ پس شيطان او را وسوسه كرد گفت اى آدم آيا تو را به درخت جاودانگى و ملكى كه زايل نمى‌شود راه نمايم آنگاه از آن -درخت ممنوع- خوردند... و -اين گونه- آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۲۰.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۲۱.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۹.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۲۰.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۲۱.    
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۴، ص۲۶۶.    
۷. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۰.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۲۰- ۲۲.    
۹. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۰.    
۱۰. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    
۱۱. اعراف/سوره۷، آیه۲۰- ۲۲.    
۱۲. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۰.    
۱۳. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۸۳، برگرفته از مقاله «آدم علیه‌السلام و ابلیس».    


رده‌های این صفحه : حضرت آدم | شیطان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار