آداب تلاوت قرآن (علوم قرانی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآداب تلاوت قرآن، واجبات، مستحبات، محرمات و مکروهات قرائت قرآن است.


تعریف

[ویرایش]

طبق برخی آیات و روایات، هنگام تلاوت قرآن تکالیفی به نحو وجوب یا استحباب یا کراهت و یا حرمت متوجه قاری یا شنونده و یا هر دو می‌شود؛ این تکالیف را "آداب قرائت قرآن" می‌گویند.
[۵] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص(۲۷۹-۲۹۲).
[۶] خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۱، ص(۲۰-۲۱).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

توضیحات درباره این وظایف را می‌توانید به تفکیک ذیل مدخل‌های "مستحبات قرائت قرآن"، "محرمات قرائت قرآن" و "مکروهات قرائت قرآن" بیابید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۴۴۹.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۳۵۹-۳۸۶).    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۵۱.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۷۸.    
۵. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص(۲۷۹-۲۹۲).
۶. خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۱، ص(۲۰-۲۱).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آداب تلاوت قرآن».    جعبه ابزار