آب گوارا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با آب گوارا معرفی می‌شوند.


آمیخته نشدن آب‌های گوارا با آب‌های شور

[ویرایش]

آمیخته نشدن آب‌های گوارا با آب‌های شور دریاها در عین مجاور بودن، از نشانه‌های خدا :
۱. «و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا؛ اوست كه دو دریا به هم بياميخت: يكى شيرين و گوارا و ديگرى شورابى سخت گزنده. و ميان آن دو مانعى و سدى استوار قرار داد.» فرات به معنای نهایت عذوبت (پاکیزگی و سردی) است.

۲. «.. و جعل بین البحرین حاجزا اءله مع الله...؛ يا آن كه زمين را آرامگاه ساخت و در آن رودها پديد آورد و كوه‌ها، و ميان دو دريا مانعى قرار داد. آيا با وجود اللَّه خداى ديگرى هست؟ نه، بيشترينشان نمى‌دانند.» منظور از « بحرین » به قرینه آیه ۵۳ سوره فرقان می تواند دو آب شور و شیرین دریا باشد.اوست كه دو دريا به هم بياميخت: يكى شيرين و گوارا و ديگرى شورابى سخت گزنده. و ميان آن دو مانعى و سدى استوار قرار داد.

۳. «مرج البحرین یلتقیان • بینهما برزخ لایبغیان؛ دو دريا را پيش راند تا به هم رسيدند، ميانشان حجابى است تا به هم در نشوند.»

توجه به منافع آب گوارا

[ویرایش]

توجه به منافع و گوارایی آب دریا، زمینه شکر خدا:
«و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تاکلون لحما طریا... و لعلکم تشکرون...؛ اين دو دريا يكسان نيستند: يكى آبش شيرين و گواراست و يكى شور و تلخ. از هر دو گوشت تازه مى‌خوريد، و از آنها چيزهايى براى آرایش تن خويش بيرون مى‌كشيد. و مى‌بينى كشتيها را كه آب را مى‌شكافند تا شما از فضل خدا روزى طلبيد و باشد كه سپاسگزار باشيد»

پدیدآورنده آب گوارا

[ویرایش]

همچنین خدا، پدیدآورنده آب گوار:
۱. «قل ارءیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین؛ بگو: اگر آبتان در زمین فرو رود، چه كسى شما را آب روان خواهد داد؟»
۲. «.. و اسقینکم ماء فراتا؛ در آن كوه‌هاى بلند پديد آورديم و از آبى گوارا سيرابتان ساختيم.»

منت بر وجود آب گوارا

[ویرایش]

منت خدا بر انسان برای سیراب کردن وی با آب گوار:
«..... و اسقینکم ماء فراتا؛ در آن كوه‌هاى بلند پديد آورديم و از آبى گوارا سيرابتان ساختيم.»

تأمین‌کننده آب گوارا

[ویرایش]

نقش کوه‌ها در تامین آب گوارا :
«و جعلنا فیها روسی شامخات و اسقینکم ماء فراتا؛ در آن كوه‌هاى بلند پديد آورديم و از آبى گوارا سيرابتان ساختيم.»
بنابراین احتمال که ذکر «اسقینکم» پس از «رواسی»، به حقیقت خارجی جاری شدن آب‌های گوارا از کوه‌ها اشاره داشته باشد، مفید نکته یاد شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۳.    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۶۵.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۶۱.    
۴. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۳.    
۵. رحمن/سوره۵۵، آیه۱۹ - ۲۰.    
۶. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۲.    
۷. ملک/سوره۶۷، آیه۳۰.    
۸. مرسلات/سوره۷۷، آیه۲۷.    
۹. مرسلات/سوره۷۷، آیه۲۷.    
۱۰. مرسلات/سوره۷۷، آیه۲۷.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۷۱، برگرفته از مقاله «آب گوارا».    


رده‌های این صفحه : آب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار