آب شیرین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با آب‌های شیرین معرفی می‌شوند.


عدم آمیختگی آب‌های شیرین و شور

[ویرایش]

وجود مانعی بین دو دریا از آمیخته شدن آب‌های شیرین و شور آن‌ها با یکدیگر:
۱. «و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج...؛ .اوست كه دو دريا به هم بياميخت يكى شیرین و گوارا و ديگرى شورابى سخت گزنده. و ميان آن دو مانعى و سدى استوار قرار داد.»
۲. «... وجعل بین البحرین حاجزا اءلـه مع الله...؛يا آن كه زمین را آرامگاه ساخت و در آن رودها پديد آورد و كوه‌ها، و ميان دو دریا مانعى قرار داد. آيا با وجود اللَّه خداى ديگرى هست؟ نه، بيشترينشان نمى‌دانند.»
۳. «مرج البحرین یلتقیان • بینهما برزخ لایبغیان؛ دو دریا را پيش راند تا به هم رسيدند، ميانشان حجابى است تا به هم در نشوند.»

امکان شور شدن آب‌های شیرین

[ویرایش]

امکان شور شدن آب‌های شیرین به مشیت خدا :
«افرءیتم الماء الذی تشربون • لو نشاء جعلنـه اجاجا...؛ آيا آبى را كه مى‌نوشيد ديده‌ايد؟ ....اگر مى‌خواستيم آن را تلخ مى‌گردانيديم. پس چرا سپاس نمى‌گوييد؟»

برتری آب شیرین بر آب شور

[ویرایش]

آب‌های شیرین به مراتب بهتر از آب‌های شور :
«و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج...؛اين دو دريا يكسان نيستند: يكى آبش شيرين و گواراست و يكى شور و تلخ . از هر دو گوشت تازه مى‌خوريد، و از آنها چيزهايى براى آرایش تن خويش بيرون مى‌كشيد. و مى‌بينى كشتيها را كه آب را مى‌شكافند تا شما از فضل خدا روزی طلبيد و باشد كه سپاسگزار باشيد»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۳.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۶۱.    
۳. رحمن/سوره۵۵، آیه۱۹ - ۲۰.    
۴. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۸.    
۵. واقعه/سوره۵۶، آیه۷۰.    
۶. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۷۰، برگرفته از مقاله «آب شیرین».    


رده‌های این صفحه : آب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار