آب شور (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با آب‌های شور معرفی می‌شوند.


آمیخته نشدن آب‌های شور و شیرین

[ویرایش]

آمیخته نشدن آب‌های شور و شیرین دریاها در عین مجاوربودن، از نشانه‌های خدا:
۱. «و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج وجعل بینهما برزخا و حجرا محجورا؛اوست كه دو دریا به هم بياميخت يكى شيرين و گوارا و ديگرى شورابى سخت گزنده. و ميان آن دو مانعى و سدى استوار قرار داد.»

۲. «... و جعل بین البحرین حاجزا اءله مع الله...؛ يا آن كه زمین را آرامگاه ساخت و در آن رودها پديد آورد و كوه‌ها، و ميان دو دريا مانعى قرار داد. آيا با وجود اللَّه خداى ديگرى هست؟ نه، بيشترينشان نمى‌دانند.»

۳. «مرج البحرین یلتقیان • بینهما برزخ لایبغیان؛دو دريا را پيش راند تا به هم رسيدند، ميانشان حجابى است تا به هم در نشوند.»

حکمت وجود آب شور

[ویرایش]

وجود آب شور و تلخ دریا، زمینه ساز توجه به اهمیت آب شیرین:
«و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج...؛اين دو دريا يكسان نيستند يكى آبش شیرین و گواراست و يكى شور و تلخ . از هر دو گوشت تازه مى‌خوريد، و از آنها چيزهايى براى آرایش تن خويش بيرون مى‌كشيد. و مى‌بينى كشتيها را كه آب را مى‌شكافند تا شما از فضل خدا روزى طلبيد و باشد كه سپاسگزار باشيد.»

توجه به منافع آب شور

[ویرایش]

توجه به منافع آب شور، زمینه شکر خدا:
«و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تاکلون لحما طریا و تستخرجون حلیة تلبسونها... و لعلکم تشکرون؛ اين دو دريا يكسان نيستند: يكى آبش شيرين و گواراست و يكى شور و تلخ. از هر دو گوشت تازه مى‌خوريد، و از آنها چيزهايى براى آرايش تن خويش بيرون مى‌كشيد. و مى‌بينى کشتیها را كه آب را مى‌شكافند تا شما از فضل خدا روزى طلبيد و باشد كه سپاسگزار باشيد.»

امکان شور شدن آب‌های شیرین

[ویرایش]

امکان شور شدن آب‌های شیرین به مشیت خدا:
«افرءیتم الماء الذی تشربون • لو نشاء جعلنه اجاجا...؛ آيا آبى را كه مى‌نوشيد ديده‌ايد؟ اگر مى‌خواستيم آن را تلخ مى‌گردانيديم. پس چرا سپاس نمى‌گوييد؟»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۳.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۶۱.    
۳. رحمن/سوره۵۵، آیه۱۹ -۲۰.    
۴. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۲.    
۵. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۲.    
۶. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۸.    
۷. واقعه/سوره۵۶، آیه۷۰.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۷۰، برگرفته از مقاله «آب شور».    


رده‌های این صفحه : آب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار