آب زمزم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب زمزم‌ به آبی که از چاهی معروف به نام چاه زمزم در نزدیکی کعبه معظمه می‌جوشد اطلاق می‌شود و احکام آب زمزم در باب‌هاى طهارت و حج آمده است.


استشفا

[ویرایش]

از آب زمزم در روایات به بهترین آب روى زمین و داروى هر دردى یاد شده است.

استحباب نوشیدن

[ویرایش]

نوشیدن آب زمزم به ویژه پیش از سعی میان صفا و مروه و پس از طواف وداع مستحب است.

شستن سر و بدن با زمزم

[ویرایش]

براى محرم مستحب است پیش از سعى، پس از نوشیدن آب زمزم، یک یا دو سطل از آن را بر سر و بدن خود بریزد و دعاى وارد شده را بخواند و افضل آن است که خود، آب را بردارد نه دیگرى.

هدیه دادن

[ویرایش]

بردن آب زمزم به عنوان هدیه و درخواست هدیه دادن آن و شستن کفن با آن مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۲۶۰-۲۶۱.    
۲. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۴۹.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۴۱۱.    
۴. جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۶۵.    
۵. جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۴۱۱.    
۶. عاملی، محمد بن مکی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۲۶۲.    
۷. جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۶۶.    
۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۲۴۵.    
۹. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۷۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۹۸-۹۹.    


رده‌های این صفحه : آب | احکام حج | چاه زمزم | مباحث فقهی
جعبه ابزار