آب دریا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با آب دریا معرفی می‌شوند.


منبع آبهای گوناگون

[ویرایش]

دریا، منبع آب‌های گوارا، شیرین ، شور و تلخ:
۱. «و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج...؛اوست كه دو دريا به هم بياميخت: يكى شيرين و گوارا و ديگرى شور ابى سخت گزنده. و ميان آن دو مانعى و سدى استوار قرار داد .»

۲. «امن جعل الارض قرارا وجعل خلــلها انهـارا وجعل لها روسی وجعل بین البحرین حاجزا اءلـه مع الله بل اکثرهم لایعلمون؛ يا آن كه زمین را آرامگاه ساخت و در آن رودها پديد آورد و كوه‌ها، و ميان دو دريا مانعى قرار داد. آيا با وجود اللَّه خداى ديگرى هست؟ نه، بيشترينشان نمى‌دانند.»

۳. «و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج...؛ اين دو دريا يكسان نيستند: يكى آبش شيرين و گواراست و يكى شور و تلخ. از هر دو گوشت تازه مى‌خوريد، و از آنها چيزهايى براى آرايش تن خويش بيرون مى‌كشيد. و مى‌بينى كشتيها را كه آب را مى‌شكافند تا شما از فضل خدا روزی طلبيد و باشد كه سپاسگزار باشيد.»

۴. «مرج البحرین یلتقیان • بینهما برزخ لایبغیان؛ دو دريا را پيش راند تا به هم رسيدند، ميانشان حجابى است تا به هم در نشوند.»

شکافتن آب دریا

[ویرایش]

از شکافته شدن آب دریا در موارد متعددی در قرآن بحث شده است.

← قدرت خدا بر شکافته شدن


شکافته شدن آب دریا به قدرت خدا:
«و اذ فرقنا بکم البحر...؛ و آن هنگام را كه دريا را برايتان شكافتيم ...»

← ایجاد راه خشک در دریا


همچین شکافته شدن آب دریا و پدید آمدن راهی خشک، درون آن:
«و لقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا...؛ به موسى وحى كرديم كه بندگان ما را شب‌هنگام بيرون ببر و برايشان در دريا گذرگاهى خشك بجوى، و مترس كه بر تو دست يابند و بيم به دل راه مده»

← شکافته شدن با عصای حضرت موسی


شکافته شدن آب دریا با ضربه عصای موسی علیه‌السلام و همانندی قطعه‌های آن با کوهی بزرگ:
«فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم؛ پس به موسى وحی كرديم كه: عصایت را بر دريا بزن. دريا بشكافت و هر پاره چون كوهى عظيم گشت.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۳.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۶۱.    
۳. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۲.    
۴. رحمان/سوره۵۵، آیه۱۹ - ۲۰.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۵۰.    
۶. طه/سوره۲۰، آیه۷۷.    
۷. شعراء/سوره۲۶، آیه۶۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۶۹، برگرفته از مقاله «آب».    


رده‌های این صفحه : آب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار