آب باران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب باران همان آب حاصل از ریزش باران است و احکام آن در باب‌هاى طهارت و اطعمه و اشربه آمده است.


احکام آب باران

[ویرایش]

آب باران از اقسام آب مطلق و در حال بارش در حکم آب جاری است؛ یعنى در تماس با نجاست، نجس نمى‌شود، مگر آن که رنگ، بو یا مزه آن تغییر کند.
از این رو، به هنگام بارش باران، مى‌توان چیزهاى نجس را با آن تطهیر کرد.
نوشیدن آب باران و نیز باز کردن کام نوزاد با آن در صورت نبودن آب فرات، مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۳.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص ۸۸.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص ۵۰۹.    
۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص ۲۶۵.    
۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۳۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه، مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۹۲.    


رده‌های این صفحه : آب | احکام طهارت | باران | فقه | مطهرات
جعبه ابزار